Search for more Public Notices in your area
Traffic

Welsh Road, Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation)

Notice ID: HAV2335535

Notice effective from
2nd March 2022 to 1st April 2022

CYNGOR SIR PENFRO PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL

GORCHYMYN CYNGOR SIR PENFRO (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (CYDGRYNHOI) 2011 (RHIF AMRYWIO 23) 2022 HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn bwriadu gwneud gorchymyn wrth arfer ei bwerau o dan adrannau 1,2,4, 32, 35,45,46,49, 53,101,102 a 124 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddr) fel y'i diwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 ("Deddf 2004"), a phob pw~er galluogi arall. Bydd y gorchymyn yn diwygio ymhellach Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Cydgrynhoi) 2011 a'r atodlenni a gynhwysir ynddo ac amrywiadau dilynol.

Mae angen y gorchymyn arfaethedig i wneud y cyfyngiadau dros dro presennol o wahardd carafannau a charafannau modur rhag aros rhwng 8pm a 7am ar yr A487 a Welsh Road yn Niwgwl yn barhaol, fel y nodir yn yr atodlen i'r hysbysiad hwn. Gweithredwyd y gorchymyn dros dro a ddaeth i rym ar 24 Medi 2020 yn sgil carafannau modur yn parcio'n anystyriol ar y briffordd, a daw i ben ar 24 Mawrth 2022. Gellir gweld copi o'r gorchymyn drafft, ynghyd 3 chynlluniau sy'n dangos lleoliadau'r cyfyngiadau a datganiad o'r rhesymau dros gynnig gwneud y gorchymyn, ar-lein yn

www.sir-benfro.gov.uk

.

Os dymunwch wrthwynebuY gorchymyn arfaethedig, dylech anfon sail eich

gwrthwynebiad yn ysgrifenedig at y sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 9 Mawrth 2022.

Dyddiedig 9 Chwefror 2022

Darren Thomas

Pennaeth Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

ATODLEN

A487 Niwgwl

Ochr ogleddol - y gilfan ogleddol a leolir ar bwynt tua 275 metr i'r dwyrain o'r gyffordd S Welsh Road.

Ochr ddeheuol - i) y gilfan ddeheuol a leolir ar bwynt tua 70 metr i'r dwyrain o'r gyffordd S Welsh Road.

ii) y gilfan ddeheuol a leolir ar bwynt tua 340 metr i'r dwyrain o'r gyffordd 3 Welsh Road.

Welsh Road

Y ddwy ochr - o'r gyffordd 3'r A487 yn Niwgwl, i'r de i'w chyffordd 4'r ffordd Dosbarth III (C3067) sy'n arwain i'r Garn yn Cliff Cottages.

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CONSOLIDATION) ORDER 2011 (VARIATION NO.23) ORDER 2022

NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council propose to make an Order in exercise of its powers under Sections 1,2,4,32,35,45,46,49,53,101,102,1 24 and part IV of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act) as amended, the provisions of the Traffic Management Act 2004 ("the 2004 Act"), and of all other enabling powers.

The Order will further amend the "Pembrokeshire County Council (Prohibition and

Restriction of Waiting and Loading and Parking Places) (Consolidation) Order 2011

and schedules contained therein and subsequent variations.

The proposed Order is required to make the current temporary prohibition of

waiting of caravans and motor caravans 8pm - 7am restriction on the A487 & Welsh

Road at Newgale permanent as detailed in the schedule to this notice.

The temporary Order which came into effect on the 24th September 2020 was

implemented due to inconsiderate parking of motor caravans on the highway and is

due to expire on 24th March 2022.

A copy of the draft order together with plans showing the locations of the restrictions and a statement of reason for proposing to make the Order can be viewed online at

www.pembrokeshire.gov.uk

.

If you wish to object to the proposed Order you should send the grounds for your

objection in writing to the undersigned by the 9th day of March 2022.

Dated this 16* day of February 2022

Darren Thomas

Head of Infrastructure

Pembrokeshire County Council

County Hall

Haverfordwest

SCHEDULE

A487 Newgale

North side - the northern layby located at a point approximately 275 metres east of the junction with Welsh Road.

South side - i) the southern layby located at a point approximately 70 metres east of the junction with Welsh Road.

ii) the southern layby located at a point approximately 340 metres east of the junction with Welsh Road. Welsh Road

Both sides - from the junction with the A487 at Newgale south to its junction with the class III (C3067) road leading to Roch at Cliff Cottages.

Attachments

HAV2335535.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices